Cập nhật ngày 26 tháng 04, 2020

1. Sự chấp thuận

Việc quý vị truy cập và sử dụng trang thông tin điện tử này phải tuân theo tất cả các luật hiện hành, cũng như các điều khoản, điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và tra cứu trang thông tin điện tử này, quý vị chấp thuận, không giới hạn hoặc hạn chế, các Điều khoản và Điều kiện này và thừa nhận rằng mọi thỏa thuận khác liên quan đến việc sử dụng trang thông tin điện tử này giữa quý vị với Novartis đều được thay thế và không được áp dụng hay có hiệu lực.

2. Thông tin Y tế/ Bệnh lý

Thông tin sản phẩm trên trang thông tin điện tử này được cung cấp bởi Novartis và chỉ dành cho cán bộ y tế tại Việt Nam. Những sản phẩm dược phẩm được liệt kê chỉ được dùng khi có đơn thuốc được kê bởi bác sĩ hoặc cán bộ y tế có trình độ, và không phải tất cả các sản phẩm đều có sẵn ở tất cả các quốc gia. Mục thông tin sản phẩm không nhằm mục đích cung cấp đầy đủ các thông tin y tế. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHUYÊN GIA Y TẾ, VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG CÁC QUY ĐỊNH Ở MỘT SỐ QUỐC GIA BAO GỒM CẢ VIỆT NAM KHÔNG CHO PHÉP QUÝ VỊ XEM THÔNG TIN SẢN PHẨM TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY. NẾU QUÝ VỊ CÓ MỘT BỆNH LÝ NÀO ĐÓ, HÃY NHANH CHÓNG GẶP BÁC SĨ CỦA QUÝ VỊ HOẶC NHÂN VIÊN Y TẾ. CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP VIỆC CHẨN ĐOÁN BỆNH HOẶC TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ BỆNH CỤ THỂ. Quý vị phải luôn luôn nắm được đầy đủ thông tin y tế cần thiết về thuốc có trong đơn thuốc của quý vị (bao gồm cả tác động tích cực và tiêu cực có thể có) thông qua việc thảo luận trực tiếp về hướng dẫn sử dụng bất kỳ loại thuốc nào với y, bác sĩ của quý vị hoặc, với các cố vấn y khoa. Các cán bộ y tế có thể sẽ nắm được đầy đủ thông tin y tế của tờ thông tin sản phẩm. Thông tin về các sản phẩm này có thể thay đổi theo từng quốc gia. Bệnh nhân, các y, bác sĩ và các cán bộ y tế khác nên kiểm tra các nguồn tài liệu y khoa tại địa phương và cơ quan quản lý để biết thông tin phù hợp đối với quốc gia của họ. Ngoài ra, các quy định hiện hành ở Việt Nam cấm Novartis cung cấp thông tin và/ hoặc trả lời trực tiếp các câu hỏi của bệnh nhân về các sản phẩm thuốc kê đơn của Novartis. Tuy nhiên, Novartis sẽ trả lời các câu hỏi từ và cung cấp thông tin cho cán bộ y tế có trình độ theo các quy định có liên quan.

3. Quyền sử dụng thông tin

Nếu quý vị là cán bộ y tế, quý vị có thể tự do truy cập trang thông tin điện tử, nhưng quý vị chỉ có thể truy cập, tải xuống hoặc sử dụng thông tin từ trang thông tin điện tử này, bao gồm mọi văn bản, hình ảnh, âm thanh và video ("Thông tin") để sử dụng cho mục đích phi thương mại của riêng quý vị. Quý vị không được phân phối, sửa đổi, chuyển giao, tái sử dụng, đăng lại hoặc sử dụng Thông tin cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Novartis. Quý vị phải giữ lại và sao lưu từng thông báo bản quyền hoặc thông báo quyền sở hữu khác có trong bất kỳ Thông tin nào quý vị tải xuống. Quý vị nên cho rằng mọi thứ quý vị thấy hoặc đọc được trên trang thông tin điện tử này đều chứa đựng bản quyền trừ khi có ghi chú khác và không được sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của Novartis, trừ khi được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trong văn bản trên trang thông tin điện tử. Trừ khi được cho phép trong đoạn văn bản này, Novartis không đảm bảo cũng như tuyên bố rằng việc quý vị sử dụng tài liệu được hiển thị trên trang thông tin điện tử sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không thuộc sở hữu bởi hoặc liên kết với Novartis. Ngoại trừ ủy quyền hạn chế nêu trên, không có giấy phép hoặc quyền nào trong Thông tin, hoặc bất kỳ bản quyền nào của Novartis hoặc của bất kỳ bên nào khác được cấp hoặc trao cho quý vị.

4. Nhãn hiệu/ Quyền sở hữu

Quý vị nên cho rằng tất cả các tên sản phẩm xuất hiện trên Trang thông tin điện tử này, dù có xuất hiện trên chữ in lớn, in nghiêng hoặc với biểu tượng đều là nhãn hiệu của Novartis. Trang thông tin điện tử này cũng có thể chứa hoặc tham chiếu các bằng sáng chế, thông tin độc quyền, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu khác của Novartis và/hoặc các bên khác. Không có giấy phép hoặc quyền đối với bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, công nghệ, sản phẩm, quy trình và quyền sở hữu khác của Novartis và/hoặc các bên khác được cấp cho hoặc trao cho quý vị. Tất cả các tên sản phẩm được xuất hiện dưới dạng in nghiêng trên trang thông tin điện tử này là các nhãn hiệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho Tập đoàn Novartis.

5. Miễn trừ trách nhiệm bảo đảm

Mặc dù Novartis dùng các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin là chính xác và cập nhật, tuy nhiên Thông tin vẫn có thể chứa các lỗi không chính xác hoặc lỗi soạn thảo. Novartis có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/hoặc cải tiến Thông tin và các sản phẩm, chương trình được mô tả trong Thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Novartis không bảo đảm hoặc đại diện cho tính chính xác của bất kỳ Thông tin nào. Novartis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung của Trang thông tin điện tử. TẤT CẢ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP "ĐÚNG NHƯ NỘI DUNG BAN ĐẦU". NOVARTIS KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH HOÀN CHỈNH HOẶC CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY HOẶC CÁC CÁCH SỬ DỤNG CÓ THỂ CÓ CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY. DO ĐÓ, THÔNG TIN NÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CẨN THẬN BỞI NHỮNG NGƯỜI TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ. NOVARTIS VIỆT NAM, CŨNG NHƯ BẤT CỨ CÔNG TY CON NÀO KHÁC THUỘC TẬP ĐOÀN NOVARTIS, BẤT CỨ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TẠO LẬP, SẢN XUẤT HOẶC TRUYỀN TẢI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY ĐẾN QUÝ VỊ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ TỔN HẠI GIÁN TIẾP HAY TRỰC TIẾP PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH TRUY CẬP, SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, DO HẠN CHẾ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HAY BẤT CỨ LỖI NÀO HAY SỰ THIẾU SÓT TRONG NỘI DUNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ. Một số quyền tài phán không cho phép loại trừ các bảo đảm mang tính ngụ ý, vì vậy loại trừ trên có thể không áp dụng cho quý vị. Novartis cũng không có trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào hoặc lây nhiễm virus có thể xảy ra đối với thiết bị truy cập hoặc quyền sở hữu khác từ việc truy cập hoặc sử dụng Thông tin của quý vị. Novartis có quyền ngừng cung cấp Trang thông tin điện tử này tại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và không tồn tại bất kỳ trách nhiệm liên quan nào.

6. Thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi

Ngoại trừ thông tin được bảo vệ bởi Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, mọi thông tin liên lạc hoặc tài liệu quý vị gửi đến Trang thông tin điện tử bằng thư điện tử hoặc bằng cách nào khác, bao gồm mọi dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc tương tự, và sẽ được coi là công khai và thuộc sở hữu chung. Bất cứ điều gì quý vị truyền tải hoặc đăng tải đều trở thành tài sản của Novartis hoặc các chi nhánh của Novartis và có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc tái sản xuất, công bố, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng tải. Hơn nữa, Novartis được tự do sử dụng mọi ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào quý vị gửi đến Trang thông tin điện tử cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm bằng cách sử dụng thông tin đó mà không phải trả bất kỳ khoản phí hoặc phát sinh trách nhiệm nào với quý vị. Thêm vào đó, Novartis không có kiểm duyệt và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung bao gồm các tài liệu khoa học/giáo dục, bản ghi hình, hội thảo trực tuyến của các bên thứ ba được đăng tải trên trang thông tin điện tử bởi bất kỳ bên thứ ba nào hoặc thậm chí do Novartis đăng tải nhưng bên thứ ba là chủ sở hữu của nội dung. Vui lòng liên hệ trực tiếp bên thứ ba nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc/câu hỏi nào.
Đối với thông tin được bảo vệ theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, ví dụ như dữ liệu bệnh nhân, chẩn đoán của bệnh nhân và thông tin khác về bệnh nhân, quý vị đồng ý rằng chúng sẽ cấu thành dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và sẽ được xử lý theo Chính Sách Quyền Riêng Tư cũng như luật pháp liên quan.

7. Các sản phẩm toàn cầu

Trang thông tin điện tử này có thể chứa thông tin về các sản phẩm và dịch vụ trên toàn thế giới, nhưng không phải đều có sẵn ở mọi nơi. Tham khảo đến sản phẩm hoặc dịch vụ trên Trang thông tin điện tử này không ngụ ý rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó đang hoặc sẽ có ở địa phương của quý vị. Các sản phẩm được đề cập trên Trang thông tin điện tử này có thể phải tuân theo các quy định khác nhau tùy thuộc vào mỗi quốc gia sử dụng chúng. Do đó, người truy cập có thể được thông báo rằng một số phần nhất định của Trang thông tin điện tử này chỉ dành cho một số chuyên gia hoặc đối tượng nhất định ở một số quốc gia cụ thể. Quý vị không nên hiểu bất cứ điều gì trên Trang thông tin điện tử này dưới dạng xúc tiến thương mại hoặc quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào hoặc cho việc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào không được luật pháp và quy định của quốc gia của quý vị cho phép.

8. Miễn trừ

Không có gì trên Trang thông tin điện tử này cấu thành một lời chào hàng hoặc đề nghị đầu tư hoặc giao dịch chứng khoán hoặc Chứng Chỉ Tín Thác Hoa Kỳ (ADR) của Novartis. Cụ thể, kết quả và sự phát triển kinh doanh thực tế có thể khác so với bất kỳ dự báo, quan điểm hoặc kỳ vọng nào được thể hiện trên Trang thông tin điện tử này và không nên được dựa vào diễn biến giá chứng khoán ở quá khứ như một sự hướng dẫn cho các hoạt động liên quan trong trong tương lai. Novartis không cung cấp bất kì hoạt động mua bán, giao dịch nào trên trang thông tin điện tử này. XIN LƯU Ý RẰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG CHO CÁC CÁN BỘ Y TẾ, NOVARTIS KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUY CẬP TỪ BẤT KỲ NGƯỜI TIÊU DÙNG NÀO MÀ KHÔNG PHẢI LÀ CÁN BỘ Y TẾ BẰNG BẤT KỲ CÁCH THỨC/PHƯƠNG TIỆN NÀO.

9. Liên kết đến Trang thông tin điện tử này

Novartis đã không rà soát bất kỳ hoặc tất cả các trang thông tin điện tử của bên thứ ba có chứa các liên kết đến Trang thông tin điện tử này và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang bên ngoài hoặc bất kỳ trang thông tin điện tử nào khác được liên kết với Trang thông tin điện tử này. Quý vị chỉ có thể liên kết trang thông tin điện tử của mình đến trang chủ của Trang thông tin điện tử này và không được liên kết đến bất kỳ trang nào khác trong Trang thông tin điện tử này mà không có sự đồng ý từ trước bằng văn bản của Novartis. Trích dẫn hoặc sử dụng một hoặc nhiều phần của Trang thông tin điện tử này trong trang thông tin điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản thì đều sẽ bị cấm.

10. Liên kết đến các trang thông tin điện tử khác

Liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba có thể được cung cấp vì sự quan tâm hoặc thuận tiện của người truy cập vào Trang thông tin điện tử này. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị khi quý vị rời khỏi Trang thông tin điện tử này rằng các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của trang thông tin điện tử thuộc bên thứ ba có thể là khác nhau. Tuy nhiên, Novartis không chịu trách nhiệm đối với các liên kết từ chúng tôi đến những trang thông tin điện tử khác và đặc biệt chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính hợp pháp của nội dung từ những trang thông tin điện tử đó. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc vi phạm hoặc thiếu sót trong các chính sách bảo mật của bên thứ ba.

11. Đăng tải lên Trang thông tin điện tử

Mặc dù Novartis có thể giám sát hoặc rà soát các cuộc thảo luận, trò chuyện, bài đăng, truyền tin, bảng tin và những thứ tương tự trên Trang thông tin điện tử theo từng thời kỳ, nhưng Novartis không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không chịu trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nội dung của những thông tin được đăng tải, như phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, thiếu sót, giả dối, tài liệu quảng cáo, khiêu dâm, thô tục, nguy hiểm, tiết lộ quyền riêng tư hoặc không chính xác... có trong bất kỳ thông tin nào được đăng tải lên Trang thông tin điện tử. Quý vị không được đăng hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, quảng cáo, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, thô tục hoặc kích động, hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội, hoặc có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý dân sự hay pháp luật có liên quan. Novartis sẽ hợp tác đầy đủ với yêu cầu và chỉ đạo trực tiếp từ bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa trong việc tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy.

12. Các hệ quả

Nếu chúng tôi biết rằng quý vị đã vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Tuyên bố pháp lý này, chúng tôi có thể ngay lập tức có biện pháp khắc phục, bao gồm ngăn người dùng sử dụng các dịch vụ do Novartis cung cấp và xóa mọi thông tin, dữ liệu và nội dung được đưa vào Trang thông tin điện tử bởi người dùng, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi bị thiệt hại do hành vi vi phạm của quý vị, chúng tôi có thể bằng quyết định riêng của mình để áp dụng biện pháp khắc phục thiệt hại đối với quý vị.

13. Sửa đổi

Novartis có thể điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này và ràng buộc quý vị bởi sự điều chỉnh này. Do đó, quý vị nên định kỳ truy cập trang này để xem lại Điều khoản và Điều kiện hiện tại mà quý vị bị ràng buộc.